ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าฯ ถอดยศเรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 13 ราย ประพฤติผิดร้ายแรง - sotyotnews24.com

Tuesday, August 22, 2023

วันที่ 22 ส.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 13 ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 13 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 1.พันเอก พิสิษฐ์ หรือกฤตนัย หรือธีวุฒิ หรือภัทระ อมรวิสัยสรเดช ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2

สังกัดกองทัพบก 2.พันโท กัมพล หรือนพดล เกตุดา ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา 3.พันโท วาทิน ปรุงชัยภูมิ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

4.พันตรี สมชาย เชียงเกตุ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา

5.ร้อยเอก ดวงจันทร์ นาใจ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ในความผิดเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

6.ร้อยเอก ทองเริ่ม แสงนาค ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ฐานฉ้อโกง ปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

7.ร้อยโท กฤตานนท์ หรือสมชาย สุนทรวงค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน2562 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ฐานความผิดต่อเจ้าพนักงานกรรโชกทรัพย์ คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

8.ร้อยโท ณัฐเศรษฐกิจ ศิระมั่งมูล หรือพงษ์ศิริ บัวขาว ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

9.ร้อยโท สุกรี อุ่นอ่อน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา 10.ร้อยโท รุ่งโรจน์ ฤกษ์สังเกตุ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

11.ร้อยตรี สุรชัย กลิ้งฝอย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

สังกัดกองทัพเรือ 12.นาวาโท ภรเดช อำนวยพร ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา

สังกัดกองทัพอากาศ 13.นาวาอากาศตรี สรคม มะลิอ่อน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 13 รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าฯ ถอดยศเรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหาร 13 ราย ประพฤติผิดร้ายแรง