เงินเดือน บรู๊คดนุพร นั่งแท่นโฆษกรัฐบาล โผ ครม.เศรษฐา - sotyotnews24.com

Friday, August 25, 2023

นั่งแท่นโฆษกรัฐบาลใหม่!

เปิดเงินเดือน ‘บรู๊ค ดนุพร’ อยู่ตำแหน่งเดิมสมัยครม. ‘ทักษิณ’

เรียกได้ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้ว “เศรษฐา ทวีสิน” นั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย หลังจากที่สภาได้มีการโหวต ได้รับคะแนนจาก สส. สว.อย่างท่วมท้น

โดยเสียงเห็นชอบทั้งหมดจำนวน 482 เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน 165 เสียง งดออกเสียงจำนวน 81 จากทั้งหมด 728 ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ 375 เสียงเท่านั้น

ล่าสุดก็กลายเป็นที่ฮือฮากับโผ ครม.เศรษฐา 1 หรือ ครม.นิด1 ที่สะพัดกันว่อน โดย “เพื่อไทย” ยึดคมนาคมแลกมหาดไทย ด้าน “นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ส่อได้เป็นรองนายกฯ ควบ รมว.มหาดไทย ส่วน “นายเศรษฐา” จะควบ รมว.คลัง เพื่อผลักดันนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000 บาท

เพราะนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยและของ “นายเศรษฐา” โดยเบื้องต้นนั้น โผ ครม. เศรษฐา1 ที่คาดการณ์กันไว้

ซึ่งอีกหนึ่งบุคคลที่จับตามองบรู๊คดนุพรปุณณกันต์ สามีนางเอกดัง “กบ สุวนันท์” โดย โผ ครม. เศรษฐา 1บรู๊คดนุพรนั่งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ มนตรีอีกครั้ง

ห ลั ง เ ค ย นั่ ง แ ท่ น โฆ ษ ก ป ร ะ จำ สำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ใ น ค ร ม.ทั ก ษิ ณ 2 ช่ ว ง 15 มี น า ค ม 2 5 4 8 – 19 กั น ย า ย น 2 5 4 9

แ ล ะ วั น นี้ เ ร า จ ะ พ า ไ ป เ ปิ ด เ งิ น เ ดื อ นบรู๊คดนุพรนั่ ง แ ท่ น โ ฆ ษ ก รั ฐ บ า ล ค ร ม . เ ศ ร ษ ฐ า 1

โ ด ย เ งิ น เ ดื อ น ตำ แ ห น่ง โ ฆ ษ ก ป ร ะ จำ สำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รีเ งิ น เ ดื อ น 47,250 บ า ท

เ งิ น ป ร ะ จำ ตำ แ ห น่ ง 10,000 บ า ท ร ว ม เ ป็ น เ งิ น ทั้ ง สิ น : 57,250 บ า ท ต่ อ เ ดื อ น

ข่าวทั่วไปข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์บันเทิงหน้าหนึ่งคนจะรวยช่วยไม่ได้

เงินเดือน บรู๊คดนุพร นั่งแท่นโฆษกรัฐบาล โผ ครม.เศรษฐา