บิ๊ก รร. ร่วม ผู้ปกครอง - ครู แถลงการณ์ด่วน หลังเห็นชื่อ รมต. และ รมช. ศึกษาธิการ - sotyotnews24.com

Tuesday, August 29, 2023

วานนี้ (29 ส.ค. 2566) นายณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ส.บ.ม.ท. พร้อมด้วย สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ร่วมกันออกแถลงการณ์ เรื่อง คุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.

โดยรายละเอียดตอนหนึ่งว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด และผู้ปกครอง มีความประสงค์ ที่จะแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการและความคาดหวังต่อคุณลักษณะของผู้ที่จะมากำหนด นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ ศธ. ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญ ในการกำหนดอนาคตของเยาวชน อนาคตของประเทศไทย จึงมีความเห็นร่วมกันว่ารัฐมนตรีว่าการศธ. ควรมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้มีประสบการณ์ ในด้านการบริหารการศึกษา เข้าใจปัญหา และมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในสังคมปัจจุบันในทุกระดับชั้นให้สอดคล้องต้องกัน

2. มีวิสัยทัศน์ ในการกำหนดนโยบาย แผนในการบริหารการศึกษาของประเทศไทย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ การจัดการศึกษายังขาดความสอดคล้อง กล่าวคือ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่าง ไม่สอดคล้องต้องกัน ทำให้ผลิตผล ของเยาวชนในช่วงปลายไม่บรรลุผล เปรียบเหมือนการวิ่งผลัดไม้ที่ 4 ที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือผิดเพี้ยน ซึ่งถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็จะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต

3. ผู้บริหารศธ. ควรมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับ เป็นตัวอย่าง ให้กับ บุคลากรของศธ. ทุกระดับชั้น อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น ผู้บริหารระดับนโยบายของศธ. ควรเป็นบุคลากร ที่มีความพิเศษมากกว่ากระทรวงอื่นเพราะได้ชื่อว่าเป็นกระทรวงที่เป็น เบ้าหลอม เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เพราะฉะนั้น คนที่จะเป็นตัวอย่างคนแรกเลยก็คือรัฐมนตรีว่าการศธ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.จะต้องมีทั้ง ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐาน

4. ควรมีการเตรียมการในการลดภาระงานของครูในยุคปัจจุบัน ตามที่ครูทุกคนทุกระดับชั้นเรียกร้อง อยากทำงานตามอุดมการณ์ที่คาดหวังอยากทำหน้าที่ครูสอนนักเรียนให้เต็มความสามารถ แต่ในความเป็นจริงกลับต้องทำหน้าที่อื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ครูอีกมากมาย ซึ่งเกิดจากการสั่งการโดยหน่วยงานต่างๆทั้งของ ศธ.เอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายงานให้กับสถานศึกษา นับร้อยโครงการและนับวันจะมากขึ้นเรื่อย ๆ

5.สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

6.ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้แถลงการณ์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความปรารถนาดีต่อคุณภาพการศึกษาและห่วงใยอนาคตของเยาวชนนำเสนอต่อผู้มีอำนาจทุกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีความมุ่งหมายด้านการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

นายณรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีชื่อ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็น รมว.ศธ. และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เป็น รมช.ศธ.นั้น คงต้องรอดูผลงาน แต่ก็ขอฝากให้ดูแลงานคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 เรื่องในข้างต้น เพราะศธ. เป็นกระทรวงที่เทอะทะ มีปัญหาค่อนข้างมาก ทั้งปัญหาขาดแคลนครู ภารโรง ธุรการ ปัญหาในเชิงคุณภาพ ทั้งคุณภาพครู เด็ก และคุณภาพการศึกษา ที่รอการแก้ไข

เรียบเรียง siamnews

บิ๊ก รร. ร่วม ผู้ปกครอง - ครู แถลงการณ์ด่วน หลังเห็นชื่อ รมต. และ รมช. ศึกษาธิการ