สง่างาม พระราชินีฉลองพระองค์ชุดไทย เสด็จวันปิยมหาราช - sotyotnews24.com

Friday, October 27, 2023

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ ผ้าไหมพื้นเรียบ พระภูษาผ้ายกดอกลำพูน ลายกระจังตาอ้อยสี่กลีบก้านแย่ง ถมเกสร ทรงเข็มกลัดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ ๑ ปฐมจุลจอมเกล้า(ฝ่ายใน)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ สีวันพระราชสมภพ คือสีชมพู ทรงรอบรู้และเอาพระทัยใส่ในศิลปะวิทยาการต่าง รวมถึงเป็นยุคแรกที่มีการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมของไทย พระองค์ทรงก่อตั้งกรมช่างไหม โรงเรียนสอนเกี่ยวกับการปลูกและการทอผ้าไหม

โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและเทคโนโลยีการทอผ้าไหมมากยิ่งขึ้น อาทิ การใช้เครื่องทอผ้าไหมแทนมือ

สืบต่อมาครั้งพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงมีพระเมตาฟื้นฟูศิลปการทอผ้าไหมยกดอก เป็นผ้าที่มีความสวยงามและต้องใช้ฝีมือขั้นสูงในการทอ ด้วยลวดลายของผ้ามีความหลากหลายและซับซ้อน ผู้ประดิษฐ์ต้องมีความวิริยะอุตสาหะและมีจินตนาการในการทอเป็นอย่างมาก ถึงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

สง่างาม พระราชินีฉลองพระองค์ชุดไทย เสด็จวันปิยมหาราช