เงินดิจิทัล 10,000 หนุน ไม่ต้องมีเกณฑ์เงินเดือน หรือเงินฝากในบัญชี และควรใช้จ่ายในร้านค้าใดก็ได้ในประเทศ - sotyotnews24.com

Sunday, November 5, 2023

เรียกว่ายังคงเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยยังให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับ กรณีนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ นิด้าโพล สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

โดยส่วนใหญ่ 50.08% ระบุ อยากให้จ่ายทุกกลุ่มโดยไม่ต้องมีเกณฑ์เงิน หรือเงินฝากในบัญชีมาเป็นข้อจำกัด ขณะที่ 26.64% บอกหนุนจ่ายเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ 14.66% หนุนตัดสิทธิ์คนเงินเดือนเกิน 5 หมื่น และมีเงินฝาก 5 แสน และ 8.01% หนุนตัดสิทธิ์คนเงินเดือนเกิน 25,000 และมีเงินฝากในบัญชีเกิน 1 แสน

นอกจากนี้ 69.85% ยังหนุนให้ใช้จ่ายได้ทั่วไทยโดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่มากำหนด ขณะที่ 14.50% หนุนให้ใช้จ่ายร้านค้าภายในจังหวัดตามทะเบียนบ้าน และอีก 13.59% หนุนให้ใช้จ่ายในอำเภอตามทะเบียนบ้าน มีเพียง 2.06% ที่หนุนใช้จ่ายในรัศมี 4 กิโลเมตรตามทะเบียนบ้าน

สำหรับระยะเวลาใช้จ่ายเงินดิจิทัล 62.60% หนุนให้ใช้จ่ายภายใน 6 เดือน ขณะที่ 37.09% อยากให้ใช้จ่ายภายใน 1 ปี

เงินดิจิทัล 10,000 หนุน ไม่ต้องมีเกณฑ์เงินเดือน หรือเงินฝากในบัญชี และควรใช้จ่ายในร้านค้าใดก็ได้ในประเทศ