3 ลุค ‘แพนเค้ก เขมนิจ’ สง่างามใส่ผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ - sotyotnews24.com

Tuesday, November 21, 2023

สง่างามตะลึงใส่ผ้าพื้นเมืองสุรินทร์3 ลุค ‘แพนเค้ก เขมนิจ’ สวยหยดย้อย ไม่เสียชื่อนางเอก

ยกให้เป็นคนบันเทิงอันดับต้นๆ ของวงการที่สวยสง่าทุกครั้งที่อยู่ในชุดไทย สำหรับ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงสาวมากฝีมือ เจ้าของตำแหน่งThai Supermodel 2004ทุกครั้งที่ออกงาน สาวแพนเค้ก มักจะเลือกใส่ชุดผ้าไทยสวยมาปรับแต่งให้ดีไซน์ดูสวยและทันสมัยขึ้นและมันเหมาะเข้ากันได้ดีกับสาวแพนเค้กมากๆ อย่างล่าสุดสาวแพนเค้กได้มีโอกาสเดินทางไปที่ จ.สุรินทร์ และได้มีโอกาสใส่ผ้าไทยพื้นที่ของชาว สุรินทร์

พร้อมบอกเล่าความในใจผ่านไอจีว่า…เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แต่งเครื่องแต่งกายงดงามผ้ายกทอง “จันทร์โสมา” ของอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทยและ …” งามอย่างสุรินทร์ ” ด้วยผ้าไทยพื้นเมือง และ เครื่องประดับเงินงดงาม

สุดยิ่งใหญ่ สมกับเป็นเมืองแห่งช้าง นางเอกสาวแพนเค้ก เขมนิจ ขึ้นช้างแห่ เปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2566ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 63 โดยนางเอกสาวได้สวมชุดไทยงดงาม นั่งบนหลังช้าง แห่รอบเมืองสุรินทร์ เรียกความสนใจแก่ผู้มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวมากมายซึ่งมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลประจำปีของเมืองสุรินทร์ที่จัดต่อเนื่องมายาวนานถึง 63 ปี นอกจากขบวนแห่ช้างสุดยิ่งใหญ่

ใ น ง า น ยั ง มี กิ จ ก ร ร ม อี ก ม า ก ม า ย อ า ทิ ก า ร แ ส ด ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม พื้ น บ้ า น จั ด แ ส ด ง บ้ า น โ บ ร า ณ ก า ร จั ด ล า น ผ้ า ไ ห ม ล า น สุ ริ น ท ร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ก า ร เ ดิ น แ บ บ ผ้ า ไ ห ม สุ ริ น ท ร์ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร้ อ ง เ พ ล ง ข อ ง ตั ว แ ท น อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น กำนั น ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า นก า ร ป ร ะ กว ด K – p o p C o v e r D a n c e ข อ ง ห อ ก า ร ค้ า จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์ ก า ร รำว ง ย้ อ น ยุ ค ก า ร จั ด นิ ทร ร ศ ก า ร ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก าร แ ล ะ จำ ห น่ า ย สิ น ค้ า ห นึ่ ง ตำ บ ล ห นึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ ล ฯ

3 ลุค ‘แพนเค้ก เขมนิจ’ สง่างามใส่ผ้าพื้นเมืองสุรินทร์