พ่อแม่เฮ รับเงิน 600 วันนี้ - sotyotnews24.com

Friday, November 10, 2023

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท ประจำเดือน พ.ย. 66 เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบ เช็คสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤศจิกายน 2566

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

แอปพลิเคชัน เงินเด็ก

แอปพลิเคชัน ทางรัฐ

ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต

เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น เงินเด็ก ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงิน มีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

ส่วนเด็กที่พ้นกำหนดการได้รับเงินอุดหนุนบุตรประจำเดือน พ.ย. 66 ได้แก่

เด็กที่เกิดเดือนพฤศจิกายน 2560 จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วเนื่องจากมีอายุครบเงื่อนไขที่ระบุไว้นั่นคือ 6 ขวบ

เด็กที่เกิดเดือนธันวาคม 2560 จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนนี้เป็นงวดสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08-2091-7245, 08-2037-9767, 08-3431-3533, 06-5731-3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อแนะนำ

หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

พ่อแม่เฮ รับเงิน 600 วันนี้