โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล จาก พลเอก เป็น พลตรี - sotyotnews24.com

Wednesday, November 8, 2023

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล จาก พลเอก เป็น พลตรี