โปรดเกล้าฯ ตั้ง บิ๊กอ๊อบ ทรงวิทย์ ผบ.ทสส. บิ๊กต่อ เจริญชัย ผงาด ผบ.ทบ. - sotyotnews24.com

Wednesday, August 30, 2023

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวน 762 ตำแหน่ง

โดยมีตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย

กองบัญชาการกองทัพไทย อาทิ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกอนุสรณ์ คุ้มอักษร เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกโดมศักดิ์ คำใสแสง เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอกปกครอง มนธาตุผลิน เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก อาทิ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก พลเอกสุขสันต์ หนองบัวล่าง เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พลเอกกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

พลเอก อุกฤษ บุญตานนท์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอกธราพงษ์ มะละคำ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ เป็นเสนาธิการทหารบก พลโทชิษณุพงศ์ รอดศิริ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1

พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ เป็นแม่ทัพภาคที่ 2

พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 3

กองทัพเรือ อาทิ พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอกโกวิท อินทร์พรหม เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พลเรือเอกชลทิศ นาวานุเคราะห์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอกวรวุฒิ พฤกษารุ่งเรือง เป็นเสนาธิการทหารเรือ พลเรือโทชาติชาย ทองสะอาด เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ อาทิ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พลอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโท เสกสรร คันธา เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ตั้ง บิ๊กอ๊อบ ทรงวิทย์ ผบ.ทสส. บิ๊กต่อ เจริญชัย ผงาด ผบ.ทบ.