ไม่ธรรมดา เปิดเงินเดือน ที่ อนุทิน ได้รับ หลังควบ 2 ตำแหน่งสำคัญ - sotyotnews24.com

Monday, September 4, 2023

จากกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นั่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยนายเศรษฐา ทวีสิน ได้คัดสรรผู้ที่ควรได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี

และทางด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในครม.เศรษฐา 1 เงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท รวม 119,920 บาท และเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน 115,740 บาท

เรียบเรียง สยามนิวส์

ไม่ธรรมดา เปิดเงินเดือน ที่ อนุทิน ได้รับ หลังควบ 2 ตำแหน่งสำคัญ