โปรดเกล้าฯ พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์ พ้นจากนายทหารราชองครักษ์พิเศษ - sotyotnews24.com

Friday, September 29, 2023

เมื่อวันที่ 29 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ โดยประกาศระบุข้อความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์ พ้นจากนายทหารราชองครักษ์พิเศษ