เปิดเงินเดือนอาชีพครูตั้งแต่ขั้นต่ำยันสูงสุด ครูบางคนได้เงินเดือนหลักแสนเลยทีเดียว - sotyotnews24.com

Sunday, September 10, 2023

อาชีพข้าราชการครูถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่หลาย ๆ คนฝันอยากที่จะทำ เพราะว่านอกจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแล้ว ยังเป็นอาชีพที่เหมือนกับบุคคลที่คอยสั่งสอนให้กับลูกศิษย์ก็คือเหล่าเด็กๆ เยาวชนที่จะเติบโตไปใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่หลาย ๆ คนอยากที่จะรู้ นั่นก็คือค่าตอบแทนของอาชีพครู ว่าอาชีพนี้สามารถหล่อเลี้ยงคนทำงานได้มากน้อยแค่ไหน เราจะพาไปหาคำตอบกัน

โดยเงินเดือนครู แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ครูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ (ครูรัฐบาล) และครูในสังกัดของเอกชน (ครูเอกชน) สำหรับเงินเดือนครูรัฐบาล แบ่งออกเป็น 6 ระดับตามอันดับของครู โดยมีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำสุด-สูงสุดไว้ดังนี้

-ครูผู้ช่วย

ระดับ เงินเดือนขั้นต่ำ 15,040 บาท/เดือน เงินเดือนขั้นสูง 24,750 บาท/เดือน

-คศ.1

ระดับ เงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท/เดือน เงินเดือนขั้นสูง 34,310 บาท/เดือน

ครูอันดับ คศ.1 เป็นตำแหน่งที่ผ่านครูผู้ช่วยมาแล้ว 2 ปี

-คศ.2

ระดับ เงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท/เดือน เงินเดือนขั้นสูง 41,620 บาท/เดือน

ครูอันดับ คศ.2 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

+ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการ 3,500 บาท

สรุปได้ว่า ครู คศ.2 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท

-คศ.3

ระดับ เงินเดือนขั้นต่ำ 19,860 บาท/เดือน เงินเดือนขั้นสูง 58,390 บาท/เดือน

ครูอันดับ คศ.3 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

+ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท

+ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท

สรุปได้ว่า ครู คศ.3 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 69,590 บาท

- คศ.4

ระดับ เงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท/เดือน เงินเดือนขั้นสูง 69,040 บาท/เดือน

ครูอันดับ คศ.4 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

+ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท

+ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท

สรุปได้ว่า ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 88,840 บาท

-คศ.5

ระดับ เงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท/เดือน เงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาท/เดือน

ครูอันดับ คศ.5 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

+ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท

+ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท

สรุปได้ว่า ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 108,000 บาท

ส่วนการขึ้นเงินเดือนของครูรัฐบาล ในแต่ละเทอมจะมีการประเมินครู โดยคิดในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ

1. ประสิทธิภาพ

2. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

สำหรับคุณครูเอกชน เงินเดือนครูเอกชน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะกำหนดเงินเดือนครูตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน และอาจเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์การทำงาน โดยเฉลี่ยแล้ว ครูเอกชนจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าครูรัฐบาลเล็กน้อย สามารถแบ่งได้ดังนี้

-อนุปริญญา เงินเดือนอยู่ที่ 11,840 บาท

-ปริญญาตรี เงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท

-ปริญญาโท เงินเดือนอยู่ที่ 17,500 บาท

-ปริญญาเอก เงินเดือนอยู่ที่ 21,000 บาท

เปิดเงินเดือนอาชีพครูตั้งแต่ขั้นต่ำยันสูงสุด ครูบางคนได้เงินเดือนหลักแสนเลยทีเดียว