กกต. วินิจฉัย คุณสมบัติ โย พงศธร ผู้สมัครก้าวไกล - sotyotnews24.com

Thursday, September 7, 2023

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.66 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.ยกคำร้องกรณีนายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ผู้สมัครสส.เขต 3 จ.ระยอง แทนตำแหน่งที่ว่าง พรรคก้าวไกล ถูกร้องว่ากระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 มาตรา 43 ประกอบระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2566 ข้อ 88 เนื่องจากนายพงศธรเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล

โดยกกต.เห็นว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายพงศธรเป็นผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 52 ตามประกาศกกต. ลงวันที่ 24 เม.ย.66 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อในคราวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.66 ต่อมานายพงศธร ได้ยื่นหนังสือลงวันที่ 5 ส.ค. 66 แสดงเจตนาต่อพรรคก้าวไกลเพื่อแสดงความประสงค์ไม่ยินยอม ให้พรรคก้าวไกลเสนอชื่อเป็นผู้สมัครสส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.66 และพรรคก้าวไกลได้มีหนังสือลงวันที่ 10 ส.ค. 66 และวันที่ 11 ส.ค. 66 แจ้งต่อประธานกกต.และประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงการแสดงเจตนาที่ไม่ยินยอมให้เสนอชื่อนายพงศธรเป็นผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ

เมื่อนายพงศธรแสดงเจตนายกเลิกการเสนอรายชื่อของตนเป็นผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งสส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบกับในการเลือกตั้งสส. เมื่อวันที่ 14 พ.ค.66 กกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.66 โดยนายพงศธรมิได้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล เป็นผลให้สถานภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อของนายพงศธร สิ้นสุดลงนับแต่วันที่กกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง จึงไม่ถือว่านายพงศธร เป็นผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อเทียบเคียงตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2556 เรื่องพิจารณาที่ 39/2555 ลงวันที่ 4 ก.ย.66

ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า นายพงศธรกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 43 พ.ร.ปว่าด้วยการเลือกตั้งสส.2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบกกต.ว่าด้วย การเลือกตั้ง สส. 2566 ข้อ 88 ตามคำร้อง ทั้งนี้การเลือกตั้งสสเขต 3 ระยองแทนตำแหน่งที่ว่างจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. โดยครั้งนี้มีผู้ลงสมัคร 3 คนคือ หมายเลข 1 นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 ร.ต.ต.เรืองชัย สมบัติภูธร พรรคแรงงานสร้างชาติ

กกต. วินิจฉัย คุณสมบัติ โย พงศธร ผู้สมัครก้าวไกล