รัฐโอนเงินเข้า วันที่ 10 ตุลาคม ให้ 3 กลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนบุตร - sotyotnews24.com

Friday, October 6, 2023

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 จะมีเงินเข้าตามสิทธิที่ได้เคยลงทะเบียนไว้ ตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ด้วยการเดินหน้าจ่ายเงินให้กับ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และเงินอุดหนุนบุตร

กลุ่มที่ 1 เงินผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท

ผู้มีสิทธิจะได้รับ เงินผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

มีสัญชาติไทย

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินผู้สูงอายุ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุแทนได้

ลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่

กลุ่มที่ 2 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

กลุ่มที่ 3 เงินอุดหนุนบุตร เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

รัฐบาลจะช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเดือนละ 600 บาท ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิได้ดังนี้

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

ผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร สามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้

ส่วนผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันสังคม ม.33-ม.39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ และได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท รอรับเงิน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบพร้อมเพย์ทุกๆ สิ้นเดือน (งวดนี้ 31 ต.ค.66 ) แต่หากตรงกับวันหยุด หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน

รัฐโอนเงินเข้า วันที่ 10 ตุลาคม ให้ 3 กลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนบุตร