โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายพล ขรก.ในพระองค์รับราชการ อัตรา พลเอกพิเศษ - sotyotnews24.com

Thursday, October 5, 2023

วันที่ 6 ต.ค. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร รับราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 3 นาย ดังนี้

1.พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(1) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(1) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พลเอกพิเศษ)

2.พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(1) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(1) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พลเอกพิเศษ)

3.พล.อ.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) กองบัญาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(3) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายพล ขรก.ในพระองค์รับราชการ อัตรา พลเอกพิเศษ