เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษามากที่สุด 2023 - sotyotnews24.com

Tuesday, November 21, 2023

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยข้อมูลจำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด จำแนกตามสถาบัน/กลุ่มสถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 1,752,554 คน เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1,437,840 คน เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 281,128 คน สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงอว. 33,589 คน

ทั้งนี้เป็นจำนวนนึกศึกษาที่กำลังศึกษาในปัจจุบัน และลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิตเพิ่มเท่านั้น ไม่นับรวมจำนวนที่กำลังรักษาสถานภาพศึกษา (ลงทะเบียนโดยไม่มีหน่วยกิตเพิ่ม) นักศึกษาที่ขาดการติดต่อ หรือติดต่อไม่ได้ และนักศึกษาที่ยุติการศึกษา (โดยไม่ได้รับปริญญา)

10 อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในสถาบันอุดมศึกษา

1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจำนวนนักศึกษา 370,880 คน

2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจำนวนนักศึกษา 99,616 คน

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษา 69,183 คน

4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษา 42,875 คน

5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจำนวนนักศึกษา 40,600 คน

6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนนักศึกษา 37,66 คน

7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนนักศึกษา 37,280 คน

8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจำนวนนักศึกษา 33,240 คน

9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีจำนวนนักศึกษา 33,096 คน

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจำนวนนักศึกษา 32,851 คน

10 อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจำนวนนักศึกษา 32,851 คน

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีจำนวนนักศึกษา 17,044 คน

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีจำนวนนักศึกษา 16,579 คน

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีจำนวนนักศึกษา 14,152 คน

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจำนวนนักศึกษา 13,636 คน

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจำนวนนักศึกษา 13,599 คน

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจำนวนนักศึกษา 13,429 คน

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวนนักศึกษา 13,231 คน

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนนักศึกษา 12,413 คน

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจำนวนนักศึกษา 11,354 คน

อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีจำนวนนักศึกษา 24,770 คน

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีจำนวนนักศึกษา 24,439 คน

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจำนวนนักศึกษา 14,988 คน

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจำนวนนึกศึกษา 14,550 คน

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีจำนวนนักศึกษา 11,366 คน

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจำนวนนักศึกษา 11,144 คน

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจำนวนนักศึกษา 9,062 คน

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีจำนวนนักศึกษา 8,900 คน

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีจำนวนนึกศึกษา 7,029 คน

10 อันดับจำนวนนึกศึกษามากสุดในมหาวิทยาลัยเอกชน

1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีจำนวนนึกศึกษา 33,096 คน

2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีจำนวนนักศึกษา 25,774 คน

3 มหาวิทยาลัยรังสิต มีจำนวนนึกศึกษา 23,955 คน

4 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีจำนวนนักศึกษา 15,963 คน

5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีจำนวนนึกศึกษา 15,472 คน

6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีจำนวนนักศึกษา 14,896 คน

7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีจำนวนนักศึกษา 13,317 คน

8 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีจำนวนนักศึกษา 7,883 คน

9 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีจำนวนนักศึกษา 7,518 คน

10 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีจำนวนนักศึกษา 7,249 คน

อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในสถาบันการศึกษานอกสังกัด อว.

1 มหาวิทยาลัยการกีฬา มีจำนวนนักศึกษา 12,947 คน

2 สถาบันพระบรมราชชนก มีจำนวนนักศึกษา 8,721 คน

3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีจำนวนนักศึกษา 3,831 คน

4 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีจำนวนนักศึกษา 2,462 คน

5 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีจำนวนนักศึกษา 1,303 คน

หมายเหตุ : จำนวนสถาบันที่ยังไม่จัดส่งข้อมูล (รัฐ 6 เอกชน 5 นอกสังกัด 4) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรัฐบาล จำนวน 6 แห่ง

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 5 แห่ง

1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

2 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

3 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

4 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

5 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงอื่น ๆ จำนวน 4 แห่ง

1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3 โรงเรียนนายเรือ

4 โรงเรียนนายเรืออากาศ

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษามากที่สุด 2023