‘เติ้ล ตะวัน’ ฉลองวันเกิด ‘น้องมียา’ วันแรกคลอดอยู่รพ. 2 เดือน - sotyotnews24.com

Saturday, November 25, 2023

วันแรกคลอดอยู่รพ. 2 เดือน‘เติ้ล ตะวัน’ ฉลองวันเกิด ‘น้องมียา’ 6 ขวบ โตเป็นสาวแข็งแรงมากขึ้น

เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นต่อหัวใจมากๆ เลยทีเดียว สำหรับงานฉลองวันคล้ายวันเกิด น้องมียา ลูกสาวสุดที่รักของ เติ้ล ตะวัน กับภรรยา กระแต เสาวคนธ์ ที่มีอายุครบ 6 ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางด้าน กระแต ได้เผยคลิปตั้งแต่วันแรกที่ น้องมียา ได้คลอดออกมาลืมตาดูโลกซึ่งหนูน้อยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง 2 เดือน 2 วัน ตั้งแต่เท้าเท่าปลายนิ้วจนตอนนี้มีสุขภาพแข็งแรงและน่ารักสุดๆ

“2 เดือน 2 วันที่อยู่ในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่หนูลืมตาดูโลก เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันแต่เราก็มีความสุขกันมาก จนถึงวันนี้หนู 6 ขวบแล้ว… ขอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้ม และกำลังใจให้พ่อกับแม่ในทุกวันหนูคือสิ่งที่มีค่าที่สุด HBD นะคะ รักลูกมาก หัวหน้าคนเก่งของพ่อกับแม่ #มียาค่ะ #แก๊งยันหว่าง #lovelymiyah #miyahbd”

จ า ก นั้ น เ ติ้ ล ต ะ วั น ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ฉ ล อ ง พ ร้ อ ม ห น้ า พ ร้ อ ม ต า พ่ อ แ ม่ ลู ก ด้วยความรักและความอบอุ่นมอบให้แก่กันแบบเต็มเปี่ยมทั้งยั ง เ ขี ย น แ ค ป ชั่ น ไ ว้ อี ก ด้ ว ย ว่ า ” สุ ข สั น ต์ วั น เ กิ ด ค น ต ล ก ข อ ง พ่ อ 6 ข ว บ แ ล้ วรั ก ห นู ที่ สุ ด เ ล ย วั น เ กิ ด พ่ อ ทำ ง า น อ ด อ ยู่ ด้ ว ย กั น แ ต่ เ ห็ น ห นู มี ค ว า ม สุ ข พ่ อ ก็ มี ค ว า ม สุ ข # l o v e l y m i y a h ”

‘เติ้ล ตะวัน’ ฉลองวันเกิด ‘น้องมียา’ วันแรกคลอดอยู่รพ. 2 เดือน