ศิธา ทิวารี ประกาศลาออก จากสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยแล้ว - sotyotnews24.com

Wednesday, November 1, 2023

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566 มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า น.ต.ศิธา ทิวารี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ได้แจ้งยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) เป็นที่เรียบร้อยกับทางพรรค ทสท. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมายหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคสอง กำหนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง

ประกอบกับ กกต.ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 กำหนดให้การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมือง ข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด

และข้อมูลสมาชิกเฉพาะการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ กรณีที่สมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้พรรคการเมืองนำเข้าข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในแต่ละปี ข้อมูลงบการเงินของพรรคการเมือง ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมืองในแต่ละปี และข้อมูลสมาชิก ยกเว้นการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่มีสมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

ศิธา ทิวารี ประกาศลาออก จากสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยแล้ว