ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด เครือบุญรอดบริวเวอรี่ - sotyotnews24.com

Tuesday, November 28, 2023

วันที่ 29 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.6621/2566 ศาลล้มลละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า ด้วย นายธนากร เจือกุนทร ผู้ชำระบัญชี ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางร้องขอให้บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 6 พ.ย.2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว

ลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 105551026425 ที่อยู่ 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคตี หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เตือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใด้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 พ.ย.2566 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่https://ratchakitcha.soc.go.th

ทั้งนี้ สำหรับ บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ทำธุรกิจด้านเสื้อผ้าแฟชั่น เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด เครือบุญรอดบริวเวอรี่