ชาวบ้านโวย ไปซื้อน้ำตาลทราย พอจะจ่ายเงิน เห็นราคา งานนี้ถึงขั้นเดือดจัด - sotyotnews24.com

Thursday, November 9, 2023

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.66 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านรายหนึ่งว่า ได้ไปซื้อน้ำตาลทรายแบ่งขาย 3 กิโลกรัม เป็นเงิน 90 บาทเฉลี่ยตกกิโลกรัมละ 30 บาท ในร้านค้าชุมชนแห่งหนึ่งในตำบลนาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร จึงได้ทักท้วงถามแม่ค้าว่าทำไมขายกิโลฯละ 30 ซึ่งเป็นการขายเกินราคาตามที่รัฐบาลควบคุมไม่เกินกิโลกรัมละ 25 บาท

ขณะที่แม่ค้าได้บอกกับลูกค้าที่มาใช้บริการว่าจะขายไม่เกินราคาที่ควบคุมได้อย่างไรในเมื่อไปซื้อจากผู้ค้าส่งในตัวเมืองชุมพรมาในราคากิโลกรัมละ 27.50 บาทแล้ว ถ้าจะถูกจับปรับตนยอมแต่ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุเมื่อซื้อมาแพงก็ต้องขายแพง ถ้าจะปรับหรือควบคุมราคาต้องแก้ที่ผู้ค้าส่งด้วย

ต่อมาแม่ค้าร้านค้าดังกล่าวได้นำใบเสร็จจากร้านค้าส่งที่ไปซื้อน้ำตาลมาขายปลีกยื่นให้ดูปรากฏว่า ร้านค้าดังกล่าวได้ซื้อน้ำตาลทรายขาวจำนวน 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม เป็นเงิน 1375 บาท เฉลี่ยตกกิโลกรัมละ 27.50 บาทจริงๆ ซื้อมาในวันที่ 3 / 11 / 66 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จำนวน 2 ฉบับ เกี่ยวกับการจำหน่ายและการส่งออกน้ำตาลทราย คือ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2566 เรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย และฉบับที่ 69 พ.ศ. 2566 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย

โดยประกาศฯ ฉบับที่ 68 ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กำหนดให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ในท้องที่ที่กำหนด จำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในราคาไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชนและราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายดังกล่าวเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 25 (1) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ข้อ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ในท้องที่ที่ระบุไว้ จำหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด ดังต่อไปนี้ ราคาจำหน่ายส่ง ส่งมอบ ณ โรงงาน ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร น้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 19.00 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 20.00 บาท ราคาจำหน่ายปลีก (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร น้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 24.00 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 25.00 บาท

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชนิดก้อน ชนิดที่บรรจุในซองซึ่งมีปริมาณสุทธิไม่เกินซองละสิบกรัม และบรรจุในกล่องหรือภาชนะอื่นใด และชนิดบรรจุขวด กล่อง หรือภาชนะที่มีลักษณะพิเศษ ข้อ 4 การจำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่มีปริมาณต่ำหรือสูงกว่าหน่วยที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ให้คิดเทียบราคาตามอัตราส่วน ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ชาวบ้านโวย ไปซื้อน้ำตาลทราย พอจะจ่ายเงิน เห็นราคา งานนี้ถึงขั้นเดือดจัด