อัปเดตล่าสุด วันนี้บัตรคนจนมีเงินเข้า อย่าลืมไปใช้ - sotyotnews24.com

Wednesday, November 1, 2023

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2566 วันนี้ (1 พ.ย.66) มีเงินเข้าแล้ว รัฐบาลโอนช่วยเหลือเช่นเดิม ซึ่งในเดือนนี้มีกลุ่มที่ได้รับเติมเงินพิเศษ รวมถึงกลุ่มยื่นอุทธรณ์ ก็ได้รับสิทธิย้อนหลังด้วย ส่วนจะได้ค่าอะไรบ้าง ทีมข่าวรวบรวมข้อมูลมาให้เช็กสิทธิกันแล้ว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสด และไม่สามารถสะสมเงินในเดือนถัดไปได้)

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน

วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

โดยสำหรับกลุ่มยื่นอุทธรณ์ ซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดให้คนผ่านอุทธรณ์ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.66 เป็นต้นไป โดยใน รอบเดือน พ.ย.66 จะมีเงินเข้าย้อนหลัง 7 เดือน (ทบสิทธิเฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ) สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.- 26 ต.ค.66 โดยจะได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนแบบ Smart Card ย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย.- ต.ค.66 รวมเป็นเงินทั้งสิ้ 2,100 บาท

เช็กไทม์ไลน์รอบโอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มอุทธรณ์)

วันยืนยันตัวตน (ประกาศผลเมื่อวันที่ 28 ส.ค.66)

28 ส.ค.- 26 ก.ย.66 ใช้สิทธิ 1 ต.ค.66 ได้รับสิทธิย้อนหลัง เม.ย.- ก.ย.66 (6 เดือน)

27 ก.ย.- 26 ต.ค.66 ใช้สิทธิ 1 พ.ย.66 ได้รับสิทธิย้อนหลัง เม.ย.- ต.ค.66 (7 เดือน)

27 ต.ค.- 26 พ.ย.66 ใช้สิทธิ 1 ธ.ค.66 ได้รับสิทธิย้อนหลัง เม.ย.- พ.ย.66 (8 เดือน)

27 พ.ย.- 26 ธ.ค.66 ใช้สิทธิ 1 ม.ค.67 ได้รับสิทธิย้อนหลัง เม.ย.- ธ.ค.66 (9 เดือน)

27 ธ.ค.66 เป็นต้นไป ใช้สิทธิวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยรอบนี้จะไม่ได้รับทบสิทธิย้อนหลัง

วันที่ 6 พฤจิกายน 2566

กระทรวงการคลัง จ่ายเงินพิเศษสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน-กันยายน 2566 จ่ายให้ย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.66 โดยจะได้รับรวมตั้งแต่คนละ 100-600 บาท แบ่งตามเกณฑ์อายุ รายละเอียดดังนี้

เกิดก่อน 1 เม.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน เม.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 600 บาท

เกิดระหว่าง 1-30 เม.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน พ.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 500 บาท

เกิดระหว่าง 1-31 พ.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน มิ.ย.-ก.ย.2566 จำนวน 400 บาท

เกิดระหว่าง 1-30 มิ.ย.2506 ได้รับสิทธิเดือน ก.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 300 บาท

เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน ส.ค.-ก.ย.2566 จำนวน 200 บาท

เกิดระหว่าง 1-31 ส.ค.2506 ได้รับสิทธิเดือน ก.ย.2566 จำนวน 100 บาท

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ แบ่งกลุ่มตามวัน/เดือน/ปีเกิด ซึ่งในรอบงวด 6 พ.ย. 66 นี้ คือผู้ที่เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 และได้ทำการยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ต.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 1 พ.ย.2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิด 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

อัปเดตล่าสุด วันนี้บัตรคนจนมีเงินเข้า อย่าลืมไปใช้