เยอะมาก! เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัย ที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดในประเทศไทย - sotyotnews24.com

Wednesday, December 20, 2023

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยข้อมูลจำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด จำแนกตามสถาบัน/กลุ่มสถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 1,752,554 คน เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1,437,840 คน เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 281,128 คน สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงอว. 33,589 คน

ทั้งนี้ เป็นจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปัจจุบัน และลงทะเบียนโดยมีหน่วยกิตเพิ่มเท่านั้น ไม่นับรวมจำนวนที่กำลังรักษาสถานภาพศึกษา (ลงทะเบียนโดยไม่มีหน่วยกิตเพิ่ม) นักศึกษาที่ขาดการติดต่อ หรือติดต่อไม่ได้ และนักศึกษาที่ยุติการศึกษา (โดยไม่ได้รับปริญญา)

10 อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในสถาบันอุดมศึกษา

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจำนวนนักศึกษา 370,880 คน

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจำนวนนักศึกษา 99,616 คน

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษา 69,183 คน

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษา 42,875 คน

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจำนวนนักศึกษา 40,600 คน

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนนักศึกษา 37,66 คน

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนนักศึกษา 37,280 คน

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจำนวนนักศึกษา 33,240 คน

9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีจำนวนนักศึกษา 33,096 คน

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจำนวนนักศึกษา 32,851 คน

10 อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจำนวนนักศึกษา 32,851 คน

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีจำนวนนักศึกษา 17,044 คน

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีจำนวนนักศึกษา 16,579 คน

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีจำนวนนักศึกษา 14,152 คน

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจำนวนนักศึกษา 13,636 คน

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีจำนวนนักศึกษา 13,599 คน

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจำนวนนักศึกษา 13,429 คน

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวนนักศึกษา 13,231 คน

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนนักศึกษา 12,413 คน

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจำนวนนักศึกษา 11,354 คน

9 อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีจำนวนนักศึกษา 24,770 คน

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีจำนวนนักศึกษา 24,439 คน

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจำนวนนักศึกษา 14,988 คน

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจำนวนนึกศึกษา 14,550 คน

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีจำนวนนักศึกษา 11,366 คน

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจำนวนนักศึกษา 11,144 คน

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจำนวนนักศึกษา 9,062 คน

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีจำนวนนักศึกษา 8,900 คน

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีจำนวนนึกศึกษา 7,029 คน

10 อันดับจำนวนนึกศึกษามากสุดในมหาวิทยาลัยเอกชน

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีจำนวนนึกศึกษา 33,096 คน

2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีจำนวนนักศึกษา 25,774 คน

3. มหาวิทยาลัยรังสิต มีจำนวนนึกศึกษา 23,955 คน

4. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีจำนวนนักศึกษา 15,963 คน

5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีจำนวนนึกศึกษา 15,472 คน

6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีจำนวนนักศึกษา 14,896 คน

7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีจำนวนนักศึกษา 13,317 คน

8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีจำนวนนักศึกษา 7,883 คน

9. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีจำนวนนักศึกษา 7,518 คน

10. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีจำนวนนักศึกษา 7,249 คน

อันดับจำนวนนักศึกษามากสุดในสถาบันการศึกษานอกสังกัด อว.

1. มหาวิทยาลัยการกีฬา มีจำนวนนักศึกษา 12,947 คน

2. สถาบันพระบรมราชชนก มีจำนวนนักศึกษา 8,721 คน

3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีจำนวนนักศึกษา 3,831 คน

4. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีจำนวนนักศึกษา 2,462 คน

5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีจำนวนนักศึกษา 1,303 คน

หมายเหตุ : จำนวนสถาบันที่ยังไม่จัดส่งข้อมูล (รัฐ 6 เอกชน 5 นอกสังกัด 4) ประกอบด้วย

มหาวิทยาลัยรัฐบาล จำนวน 6 แห่ง

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 5 แห่ง

1. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

2. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

3. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

4. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

5. วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงอื่น ๆ จำนวน 4 แห่ง

1. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3. โรงเรียนนายเรือ

4. โรงเรียนนายเรืออากาศ

เยอะมาก! เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัย ที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดในประเทศไทย