ข่าวดี! วันนี้มีเงินโอนเข้าบัญชี ใครที่มีสิทธิอย่าลืมไปเช็ก - sotyotnews24.com

Thursday, December 7, 2023

โอนเข้าบัญชีกันแล้ว สำหรับ เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิวันที่ 8 ธ.ค. 2566

เช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม 2566

- เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- แอปพลิเคชั่น เงินเด็ก

- แอปพลิเคชั่น ทางรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

-กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต

-เมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

-ส่วนภูมิภาคลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น เงินเด็ก ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงิน มีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

ข่าวดี! วันนี้มีเงินโอนเข้าบัญชี ใครที่มีสิทธิอย่าลืมไปเช็ก