สำนักพระราชวังประกาศ เอสโซ่ ขอพระราชทานคืนตราตั้ง - sotyotnews24.com

Saturday, December 30, 2023

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระราชทานคืนตราตั้ง ลงนามโดยพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระราชทานคืนตราตั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้งแก่ บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2541

ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น การนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญส่วนใหญ่ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยุติลง จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมคืนตราตั้งที่พระราชทานแก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แก่สำนักพระราชวัง

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

สำนักพระราชวังประกาศ เอสโซ่ ขอพระราชทานคืนตราตั้ง