อัปเดตเงินเดือนตำรวจไทย 2567 - sotyotnews24.com

Wednesday, January 17, 2024

ข้อมูลจากพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ฉบับใหม่ มีผลบังคับลใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 ระบุค่าตอบแทนข้าราชการตำรวจตามยศ หรือลำดับขั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.9

อัตราเงินเดือน : 78,030 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.8

อัตราเงินเดือน : 39,090 – 76,800 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.7

อัตราเงินเดือน : 35,090 – 76,800 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.6

อัตราเงินเดือน : 29,980 – 76,800 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.5

อัตราเงินเดือน : 26,460 – 74,320 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.4

อัตราเงินเดือน : 22,700 – 70,360 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.3

อัตราเงินเดือน : 19,410 – 58,390 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.2

อัตราเงินเดือน : 16,920 – 58,390 บาท

ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท และร้อยตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.1

อัตราเงินเดือน : 12,530 – 54,820 บาท

ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3

อัตราเงินเดือน : 14,030 – 54,820 บาท

ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบตำรวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.2

อัตราเงินเดือน : 12,330 – 29,690 บาท

ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท และสิบตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.1

อัตราเงินเดือน : 8,610 – 21,980 บาท

ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.1

อัตราเงินเดือน : 3,070 – 6,790 บาท

นอกจากนี้ ยังมีบัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ โดยที่เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน โดยข้าราชการที่เป็นชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ส่วนชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และ ดาบตำรวจ

อีกทั้งข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

อัปเดตเงินเดือนตำรวจไทย 2567