เงื่อนไข ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ผ่อนนาน 5 ปี แก้หนี้นอกระบบ - sotyotnews24.com

Friday, January 5, 2024

ธนาคารออมสินเปิดโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดนมีรายระเอียดดังนี้ วงเงินกู้

ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติ

เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

หลักประกันเงินกู้

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ข้อมูลจากgsb

เรียบเรียง สยามนิวส์

เงื่อนไข ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ผ่อนนาน 5 ปี แก้หนี้นอกระบบ