ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน นันทนา สงฆ์ประชา ขึ้นเป็นสส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทย - sotyotnews24.com

Saturday, January 20, 2024

จากรณีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยเลื่อน นันทนา สงฆ์ประชา เป็นสส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย หลัง เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลาออกจากพรรค

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ซึ่งได้ประกาศให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 2 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

บัดนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 5 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทย แล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผู้ทำหน้าที่แทนและการรักษาราชการแทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 11 มกราคม 2567 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน จำนวน 1 คน ดังนี้

นางนันทนา สงฆ์ประชา ผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 6

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลื่อน นันทนา สงฆ์ประชา ขึ้นเป็นสส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทย