โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ผศ.จังหวัด เจริญสุข ถูกไล่ออกจากราชการ - sotyotnews24.com

Tuesday, January 16, 2024

วันที่ 15 ม.ค. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 141 ตอน2 ข เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งนายจังหวัด เจริญสุข พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับพระราชทาน

เนื่องจากเป็นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งที่ 001/2566 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยคำสั่งอันถึงที่สุด ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงประชาชนอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และนายจังหวัด เจริญสุข เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ผศ.จังหวัด เจริญสุข ถูกไล่ออกจากราชการ