ชวน ชี้ ตามความชอบธรรม หลักกฎหมาย ก้าวไกล ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้าน - sotyotnews24.com

Monday, August 28, 2023

ชวน ชี้ ตามความชอบธรรม หลักกฎหมาย ก้าวไกล ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้าน

วันที่ 29 ส.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศช่วงเช้าที่พรรคประชาธิปัตย์ ตัวแทนสาขาพักจังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์

ได้เดินทางมามอบกระเช้า พร้อมกับผูกผ้าขาวม้าและให้กำลังใจ กับนายชวนหลีกภัย และพรรคประชาธิปัตย์

ก่อนการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ โดยนายชวนกล่าวว่า หลังจากที่มีการจัด

ตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น ก็จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าผู้นำฝ่ายค้าน ซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ก็คือพรรคการเมือง

ที่ไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ในคณะรัฐบาล ก็ต้องเป็นหลักฐาน ยอ ม รั บ ว่า พรรคก้าวไกล มีเสียงจำนวน สส.มากที่สุด

ซึ่งก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้าน แต่ในส่วนของกระบวนก า ร นั้ น จ ะ ต้ อ ง ร อ ท า ง หั ว หน้าพรรคตัดสินใจ ซึ่ง

ตอนนี้กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น หากกระบวนการคัดเลือกหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ เสร็จสิ้นแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวน

การที่จะหารือถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านต่อไปแต่โดยหลักการทั่วไปแล้ว พรรคการเมืองที่มี สส.เป็นอันดับ 1 ของฝ่ายค้าน

ก็จะต้องรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน เพราะพรรคประชาธิปัตย์ มีเพียง 25 เสียง ซึ่งก็มีเสียงจำนวน สส.ต่างกับพรรคก้าวไกลมาก

เนื่องจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน เป็นตำแหน่งที่สำคัญในสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องให้เกียรติพรรคก้าวไกลในการ

ร่วมหารือและตัดสินใจ นอกจากนี้ในส่วนตัวของรองประธานสภาของพรรคก้าวไกล นั้น ตนมองว่า ยังไม่จำเป็น

ต้องลาออกในขณะนี้เนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล นายชวนกล่าวต่อว่า สำหรับกรณีการพิจารณาความผิดของ

16 สส.ที่โหวตสวนมติพรรคนั้น จะต้องให้กรรมการบริหารพรรคโดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค

และ กรรมการบริหารพรรคคนอื่นร่วมกันพิจารณา ในส่วนของตนนั้นไม่ได้เป็นกร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร พรรค เป็นเพียงสมาชิกคนหนึ่ง

จึงไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้ นอกจากนี้ ก่อนวันที่จะมีการลงความเห็น เลือกน า ย ก รัฐ ม น ต รี นั้ น ท า ง

พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ก็เป็นคนเสนอให้ไม่รับ โดยให้เหตุผลว่า

เมื่อไม่เป็นรัฐบาลก็ต้องไม่รับ แต่จะไม่รับด้วยวิธีไหนนั้นก็มีการโต้เถียงกันในที่ประชุมจนมีมติพรรคว่า ให้งดออกเสียง

แต่โดยส่วนตัวของตนนั้นได้ชี้แจงในที่ประชุมไปแล้วว่า จะลงความเห็นไม่เห็นด้วย ซึ่งทางที่ประชุม ก็ รั บ ทร า บ พ ร้อมกัน

ตามมติของพรรคแล้ว แต่หากมีการ ลงมติที่แตกต่างไปจาก ข้อตกลงก็จะต้องลาออกจากพรรค ซึ่งต นก็ ไ ม่ อ ย า กลาออก

จึ ง ไ ด้ ชี้ แ จ ง ไ ปในที่ประชุม จนมีการรับทราบ สำหรับในประเด็นกระแสสังคมพูดถึงเรื่องของการถวายฎีกาเพื่อขอพระราช

ทานอภัยโทษ นาย ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ตร นั้น ตนไม่ขอแสดงความคิดเห็น แต่อยากบอกว่า ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

เท่าเทียมกัน บ้านเมืองจึงจะเป็นประชาธิ ป ไ ต ย แ ละ มี ค ว า ม เ ป็ น ธรรมในสังคม

ข่าวกระแสข่าวทั่วไปลูกดาราขวัญใจคนไทยดาราซัมเมอร์

ชวน ชี้ ตามความชอบธรรม หลักกฎหมาย ก้าวไกล ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้าน