เงินโอนเข้าบัญชี 3 กลุ่ม วันที่ 10 พ.ย. 66 กลุ่มเปราะบางรายใหม่ ลงทะเบียนเพิ่มได้แล้ว - sotyotnews24.com

Wednesday, November 8, 2023

รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้กับประชาชน 3 กลุ่ม ในงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 โอนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ รัฐบาลช่วยเหลือ ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ตามขั้นตอนนี้

1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

คลิกตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี 2566

ส่วนผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์และได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท รอรับเงิน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบพร้อมเพย์ทุก ๆ สิ้นเดือน (งวดนี้ 30 พ.ย.66) แต่หากตรงกับวันหยุด หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน

กลุ่มที่ 2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

- อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน

- อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน

- อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน

- อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 12 ส.ค. 66 จากเดิมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะไม่มีการปรับเบี้ยระหว่างปีงบประมาณ แต่ระเบียบใหม่ล่าสุด กำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป

เช่น ในระหว่างปีงบประมาณ ผู้สูงอายุมีอายุครบ 70, 80 หรือ 90 ปี ในเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับค่าเบี้ยขึ้นทันทีตามขั้นบันได เช่น อายุครบ 70 ปี เดือน ต.ค.66 ในเดือน พ.ย.66 ก็จะได้ปรับเป็น 700 บาททันที ไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ ส่วนผู้สูงอายุคนใดที่เกิดวันที่ 1 ในเดือนที่ครบอายุ ก็จะได้รับในเดือนนั้นทันที

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

- ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

- ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

เงินโอนเข้าบัญชี 3 กลุ่ม วันที่ 10 พ.ย. 66 กลุ่มเปราะบางรายใหม่ ลงทะเบียนเพิ่มได้แล้ว