ประกาศแล้ว ระเบียบการจ่ายเงินหวยใหม่ 6 หลัก ปี 2566 ห้ามบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ติดต่อขึ้นเงินรางวัล - sotyotnews24.com

Saturday, December 2, 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2566 โดยมี พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ลงนาม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ซึ่งกำหนดวิธีจำหน่ายเป็นแบบใบและหรือแบบดิจิทัล หรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

อาศัยอำนาจตามความใน 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัสสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2566

ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของระเบียบฉบับใหม่นี้ ระบุว่า การติดต่อขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย ให้พนักงานผู้มีหน้าที่จำหน่ายรางวัลดำเนินการตามขั้นตอนการจำหน่ายรางวัล ในวันและเวลาทำการที่สำนักงานสลากกินแบ่รัฐบาลกำหนดหรือที่ได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย

ให้พนักงานผู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับเงินรางวัลทราบถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลโดยให้ผู้ขอรับรางวัลต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

(1) การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottey 6: L6) แบบใบ ต้องลงชื่อและนามสกุลด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับ หรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนด

(2) การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบดิจิทัล ผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องประกอบด้วยข้อมูลสลากที่ถูกรางวัล มีสถานะรับเงินรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกำหนด การบันทึกข้อมูลผู้ขอรับเงินรางวัลให้บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการจ่ายเงินรางวัล

ส่วนกรณีที่มีปัญหาการยื่นขอรับเงินรางวัลและกำหนดเวลาการรับเงินรางวัล นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้ขอรับเงินรางวัลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจ่ายรางวัล สำนักจ่ายรางวัลในวันและเวลาทำการ

และให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือกรณีการจ่ายเงินรางวัลนอกเหนือตามระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

ที่มาsoc

ประกาศแล้ว ระเบียบการจ่ายเงินหวยใหม่ 6 หลัก ปี 2566 ห้ามบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ติดต่อขึ้นเงินรางวัล