เงินอุดหนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว - sotyotnews24.com

Wednesday, December 27, 2023

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รายงานเกี่ยวกับการโอนเงินอุดหนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดลด PM 2.5 ระบุว่า

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิต 2565/2566 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อจูงใจเกษตรกรในการตัดอ้อยสดเพิ่มมากขึ้น และลดปัญหาการลักลอบเผา อ้อยในพื้นที่ที่มีข้อจากัด โดยเริ่มโอนครั้งที่ 1 ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 110,000 ราย วงเงินกว่า 7,100 ล้านบาท ปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีกว่า 59 ล้านตัน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นี้

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้โอนเงินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิต 2565/2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยไปแล้วกว่า 220,000 ราย เป็นเงินกว่า 14,000 ล้านบาท สาหรับในปีนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เห็นชอบให้สนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัด อ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานในอัตราไร่ละไม่เกิน 120 บาทต่อตัน เป้าหมายเกษตรกร 200,000 ราย กรอบวงเงิน 7,990.6 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ด าเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจูงใจให้แก่เกษตรกรชาวไร่ อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการเผา ลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 โดยจ่ายเงิน ช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินให้เกษตรกรตามข้อมูลชาวไร่อ้อยที่ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) จัดส่งให้จ านวน 113,597 คน เป็นจ านวนเงิน 7,158,166,722.48 บาท มีปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 59,651,389.354 ตัน

ข้อมูลbaac

เรียบเรียง สยามนิวส์

เงินอุดหนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว