เฮทั้งประเทศ ยูเนสโก ประกาศแล้ว ขึ้นทะเบียน สงกรานต์ไทย มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ - sotyotnews24.com

Wednesday, December 6, 2023

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม มีรายงานว่า องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก จัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา

โดยมีวาระการพิจารณา ประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

โดยรัฐบาลมอบหมายให้ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม

เฮทั้งประเทศ ยูเนสโก ประกาศแล้ว ขึ้นทะเบียน สงกรานต์ไทย มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ