อาชีพอิสระ ออมสินให้รายละ 1 แสน ไม่ต้องใช้หลักประกัน - sotyotnews24.com

Friday, January 19, 2024

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมอบสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนชำระนานสูงสุด 96 งวด ดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อเดือน (ดอกเบี้ยคงที่) รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้ :

1.ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น

2.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารการสมัคร : เอกสารส่วนบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)

สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการสินเชื่อ ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ที่ท่านขอใช้บริการ

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์การกู้ :

เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้ :

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

หลักประกันเงินกู้ :

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาทโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

สูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

อัตราดอกเบี้ย :

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

ผู้ที่สนใจสามารถสนใจสมัครได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ที่ >> https://www.gsb.or.th/

อาชีพอิสระ ออมสินให้รายละ 1 แสน ไม่ต้องใช้หลักประกัน