ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง - sotyotnews24.com

Friday, January 5, 2024

การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง และจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่าน DLT e-Learning มีดังนี้

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากนั้นเลือก ลงทะเบียน (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

2 กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

3 เลือก แบบทดสอบก่อนอบรม

4 ทำแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)

5 ดูวิดีโอการอบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ดูให้จบ)

6 ทำแบบทดสอบ 3 ข้อหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7 ขึ้นหน้าต่าง ท่านผ่านการอบรมแล้ว จากนั้นเลือก ตกลง

8 ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรืออาจจะพรินต์ไว้ เพื่อนำไปยื่นเจ้าหน้าที่ที่ขนส่ง จากนั้นจึงจองคิวต่อใบขับขี่เพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้น 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ จองคิวเพื่อเข้าไปที่ขนส่ง เพื่อทำการสอบประสิทธิภาพ และขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง