เงินผู้สูงอายุ เดือนมกราคม 2567 เข้าวันนี้ - sotyotnews24.com

Wednesday, January 10, 2024

ผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2567 จะได้รับในวันที่ 10 ม.ค. 67 วงเงินที่จะได้รับจะเป็นตามช่วงอายุดังต่อไปนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้กี่บาท ?

อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาทต่อคนต่อเดือน

อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาทต่อคนต่อเดือน

อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาทต่อคนต่อเดือน

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ภายหลังเปิดลงทะเบียนไปแล้วในเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 โดยเงินผู้สูงอายุปกติจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ยกเว้นตรงกับวันหยุด ซึ่งเงินผู้สูงอายุ งวดเดือนมกราคม 2567 ผู้สูงอายุจะได้รับเงินในวันพุธที่ 10 ม.ค. 2567 กำหนดการโอนเบี้ยผู้สูงอายุ 2567 มีดังนี้

งวดเดือนมกราคม วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

งวดเดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

งวดเดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

งวดเดือนเมษายน วันพุธที่ 10 เมษายน 2567

งวดเดือนพฤษภาคม วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

งวดเดือนมิถุนายน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

งวดเดือนกรกฎาคม วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

งวดเดือนสิงหาคม วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

งวดเดือนกันยายน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

งวดเดือนตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567

งวดเดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

งวดเดือนธันวาคม วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

เรียบเรียง สยามนิวส์

เงินผู้สูงอายุ เดือนมกราคม 2567 เข้าวันนี้