เตือนแล้วนะ การใช้เงินดิจิทัล 10,000 ห้ามซื้อของเหล่านี้เด็ดขาด - sotyotnews24.com

Wednesday, January 10, 2024

จากกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet แถลงผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ว่า ที่ประชุมได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญของโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท คือให้คนไทย 50 ล้านคน ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 7 หมื่นบาท หรือมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาทสามารถเข้าร่วมโครงการได้

ส่วนการใช้จ่ายนั้นจะจ่ายในระดับอำเภอ มีระยะเวลาใช้จ่ายก้อนแรกภาย 6 เดือน สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น ร้านค้าไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษามูลค่าเพิ่ม แต่ร้านค้าที่สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น สำหรับการใช้จ่ายจะใช้ผ่านแอปเป๋าตัง

สำหรับเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท กำหนดให้ขยายใช้ในระดับอำเภอ โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

1.ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้

2.ไม่สามารถซื้อของที่เป็นอบายมุขทั้ง เหล้า บุหรี่

3.ไม่สามารถซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี

4.ไม่สามารถชำระหนี้ ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ

5.ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าเทอม ค่าเรียนได้

ส่วนแหล่งเงินทุน จะมีการออกพรบ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อนำมา แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยอาศัยข้อกฎหมายในมาตรา 53 ของ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

สำหรับมาตรา 53 ของ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ที่จะนำมาใช้ในการออกพรบ.กู้เงินเพื่อใช้สำหรับการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท บัญญัติว่า การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทัน

โดยกฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

การดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้นเงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกำหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ขณะที่มาตรา 54 บัญญัติว่า การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา 53 ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปรงใส่ คุ้มค่า และประหยัด

อย่างไรก็ตามในรายละเอียดอื่น ๆ โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ฐานเศรษฐกิจ จะรายงานให้ทราบต่อไป

เตือนแล้วนะ การใช้เงินดิจิทัล 10,000 ห้ามซื้อของเหล่านี้เด็ดขาด