ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิกการล้มละลาย 2 ตำรวจยศ สิบตำรวจเอก และ สิบตำรวจโท - sotyotnews24.com

Tuesday, January 9, 2024

ประกาศจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย ของ 2 บุคคลยศ "สิบตำรวจเอกสุทธิพันธ์ อินตา" และ "สิบตำรวจโทเทวัญ วงค์ขัติ" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๑๓๒/๒๕๖๖ กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สิบตำรวจเอก หรือ นายสุทธิพันธ์ อินตา ที่ ๑ และ สิบตำรวจโท หรือ นายเทวัญ วงค์ขัติ ที่ ๒ ลูกหนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของ สิบตำรวจเอก หรือ นายสุทธิพันธ์ อินตา ลูกหนี้ที่ ๑ เลขประจำตัวประชาชน ภูมิลำเนาอยู่ที่ หมู่ที่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สิบตำรวจโท หรือ นายเทวัญ วงค์ขัติ ลูกหนี้ที่ ๒ เลขประจำตัวประชาชน ภูมิลำเนาอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตามมาตรา ๑๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พิชญาภา จุลมูล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ประกาศราชกิจจาฯ ยกเลิกการล้มละลาย 2 ตำรวจยศ สิบตำรวจเอก และ สิบตำรวจโท