ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการ พ้นตำแหน่ง 7 ราย - sotyotnews24.com

Monday, January 8, 2024

วันที่ 9 มกราคม 2567 เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.นายโสต สุตานันท์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

2.นางปวีณณา ศรีวงษ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธณ์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

3.นายวีระ สากุล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

4.นายอมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเลย ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566

5.นายวัฒนศักดิ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 2 ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566

6.นายสมเกียรติ ทีฆอุตมากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566

7.นางสาวรุณรัตน์ บัณฑิตสาวภาคย์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 7 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

เรียบเรียง มุมข่าว

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการ พ้นตำแหน่ง 7 ราย