ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง ผู้ตรวจฯ-ผู้ว่าฯ มหาดไทย - sotyotnews24.com

Tuesday, December 19, 2023

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว่า

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย ดังนี้

1.นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าฯสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าฯเลย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯตาก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6.นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าฯเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

7.นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

8.นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าฯอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

9.นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าฯราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

10.น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าฯอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

11.นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าฯกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง

12.นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าฯระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง

13.นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าฯตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง

14.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตราด สำนักงานปลัดกระทรวง

15.ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าฯปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง

16.นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าฯน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง

17.นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าฯบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง

18.นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าฯชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

19.นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง

20.นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าฯปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง

21.นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าฯนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวง

22.นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าฯนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯระนอง สำนักงานปลัดกระทรวง

23.นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าฯสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯเลย สำนักงานปลัดกระทรวง

24.นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าฯหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง

25.นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง

26.นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

27.ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง

28.นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าฯลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง ผู้ตรวจฯ-ผู้ว่าฯ มหาดไทย